کلیدواژه: فرهنگ

مشکل افغانستان؛ فرهنگی است!

مشکل ما شرقی‌ها فرهنگی است. نه ملای ما دین را فهمیده و دین‌دار واقعی‌اند، نه کمونیست ما کمونیسم را فهم کرده و کمونیست بودند و نه لیبرال‌های ما لیبرالیسم را فهمیده‌اند.