معرفی خبرگزاری اطلس

یک رسانه خبری خصوصی هستیم در افغانستان و میخواهیم نگاه خاص و ویژه خودمان را نسبت به وقایع و رویدادهای کشور و دنیا داشته باشیم.

کارمان را از اواخر میزان سال 1392 آغاز کردیم و فعلا سیاست ما بر اصل «کم گوی و گزیده گوی چون در» بنا شده و بعید است از آن کوتاه بیاییم. با همه دوستیم و «وابسته» به جایی نیستیم.