چادرسوزی تقلیدی در دفاع از دختران افغانستان؟!

  • انتشار: ۱۲ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: تیتر 2دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134062

۱ – تمام دختران بدخشان در عقب دروازۀ بستۀ دانشگاه حجاب داشتند. این برداشتن چادر از سر و به آتش کشیدنش با شعار نه به حجاب اجباری، در دفاع از دختران بدخشان هیچ معنی و موردی ندارد.

۲ – نیمی از جمعیت افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند که شاید هفده میلیون شوند. تمام این هفده میلیون زن و دختر افغانستان دارای حجاب و چادر به سر هستند و زندگی بسیار سخت دارند. زنان و دخترانی که خواسته اند و می خواهند با برداشتن چادر و آتش زدن آن، آنهم در خارج از افغانستان و در کشورهای غربی از این ملیون ها زن و دختر افغانستان نمایندگی کنند، هیچگاه نمی توانند از این نیم جمعیت نمایندگی کنند و نمایندۀ آنها باشند.

۳ – اگر این آتش زدن چادر در کشور غربی برای مبارزه با طالبان در جهت کسب حقوق زنان، تضعیف طالبان و راندن آنها از قدرت باشد، نتیجه و تبعات معکوس دارد. این عمل این ادعای طالبان که این ها زنان پروژه ای هستند و فقط برای رفتن به غرب سروصدا می کنند، را تائید می کند و طالبان را در افکار و انظار عامۀ جامعه و کشور افغانستان برحق و صادق نشان می دهد.

۴ – حتی همین کشورهای غربی که به این حالت نگاه می کنند و می بینند که یک زن از جامعه و کشور افغانستان چادرش را در کشور غربی از سرش برمیدارد و آتش می زند تا به نمایندگی از زنان و دختران افغانستان از حقوق زنان دفاع کند، آنرا نمی پذیرند و جدی نمی گیرند. چونکه غربی ها میدانند جامعۀ افغانستان یک جامعۀ سنتی و دینی است که حتی زنان و دخترانش به چنین حرکتی باور ندارند و آنرا در جهت کسب حقوق خود موثر نمیدانند.

۵ – حتی اگر این، “نه به حجاب اجباری” و چادر سوختاندن تقلیدی از حرکت زنان و دختران در ایران باشد، این تقلید نادرست است. همان زن بسیار معروف و مشهور ایرانی ضد جمهوری اسلامی ایران، مریم رجوی که چهل و سه سال می شود در غرب به سر می برد، با غربی ها نیز بسیار نزدیک است و مردان حاکم غربی از امریکا تا اروپا برایش کف می زنند، چادرش را از سرش برنداشت و آتش نزد تا نشان دهد که بر ضد جمهوری اسلامی ایران مبارزه می کند و حقوق زنان را می خواهد.

محمد اکرام اندیشمند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟