سرویس دین و اندیشه

اسلام و نوروز!

ادیان و اسلام آمده‌اند تا زندگی آدمیان را بر مدارِ توحید و ایمان و اخلاق و معنویت قرار دهند. آن دسته از آداب و سنت‌های پیشین که در تضاد و ستیز با این هدف و آرمان قرار داشتند، از جانب اسلام، منسوخ و ممنوع گردیدند و آن دسته از سنت‌های پیشین که به پیشبرد هدف مذکور کمک می‌کردند، مورد تأیید و تشویق قرار گرفتند.

به دنبال عدالت باشیم یا مصلحت؟؟؟

تقابل مصلحت و عدالت، چالشی ترین مسأله انسان‌ معاصر نیز هست و در افغانستان نیز اکنون بیش از آنکه استبداد، مانعی برای رسیدن به عدالت باشد، مصلحت اندیشان، مانع تحقق عدالت اند.

در آرزوی عدالت

سهم مشارکت ملت‌هایی که زندگی آزادتر و عادلانه تر دارند، در پذیرش امام مهدی بالاتر از آن جوامعی است که در جمود فکری و مسخ عقلانی به سر می‌برند‌.

شریعت بدون معیشت، افیون است

یکی از آفت های دین ورزی و شریعت گرایی، بیهوده دانستن دنیا، ستیزگی با زندگی و چشم پوشی از واقعیت های زندگی و نیازمندی بشر برای زیستن است.