کلیدواژه: محمد اشرف غنی

اشرف غنی

بیلانس اقتصادی اشرف غنی

بیلانس منفی امنیتی آقای غنی، فعالیت های اقتصادی وی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و در مجموع سالهای ریاست جمهوری وی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی سالهای سیاه و نگران کننده ای بوده است.