کلیدواژه: ویروس کرونا

نشانه های پوستی کرونا

تظاهرات پوستی کرونا

عوارض پوستی در بیماران جوان در پایان بیماری، در بیماران میانسال در حین بیماری و در افراد مسن در ابتدای بیماری خود را نشان می دهد.