کلیدواژه: تاریخ

بهرام چوبین کیست؟

هر کشوری در برگه‌های تاریخ خود افراد و شخصیت‌هایی مانند بهرام چوبین دارد که به نوعی برای وطن خود افتخار آفریده‌اند و هویت ساز شده‌اند

آخرین پادشاه عثمانی که بود؟

بحث بر سر اینکه آخرین پادشاه عثمانی کیست، موضوع جالبی است. برخی محمد پنجم، عده ای دیگر محمد ششم و بعضی هم عبدالمجید دوم را آخرین پادشاه عثمانی میدانند!