سرویس دیدگاه

اژدهای همسایه خور

بحران آبی میان ایران و افغانستان در هیچ دوره ای تا این اندازه که به اخطار رسمی طرف ایرانی بینجامد، پر تنش و بحث برانگیز نبوده است.

کم عیب ترین نظام سیاسی

در دموکراسی هم مردمان اشتباه می‌کنند زیرا مردم را آدمیان متوسطی تشکیل می‌دهند که به فراخور گرایش‌ها و منافع دست به انتخاب می‌زنند.

چرخش از کابل به قندهار

در بحبوحه بحران سیاسی در پاکستان، سفر رسمی صدراعظم قطر به افغانستان را میتوان یک رویداد مهم دانست که البته صرف نظر از متن آن، حاشیه‌های معناداری نیز دارد.

دگر دیسی منطقه در گرو تحولات پاکستان

تحولات پاکستان، آنگونه که از قرائن پیداست، در ابتدای یک پیچ مهم تاریخی قرار دارد و آنچه که این روزها در پاکستان شاهد هستیم، بی ارتباط با تغییرات مهم مورد نظر غرب و به ویژه آمریکا در ژیوپولیتیک منطقه نیست.

جنگ روایت‌ها

هفتادوهشت سال پیش در چنین ایامی جنگ دوم جهانی پایان یافت.

حکومت طالبان همان حکومت مطلوب غربی هاست

در ذیل این آسمان کبود تنها دو نظام دینی و ایدئولوژیک با پسوند «اسلامی» وجود دارد که از حُسن اتفاق همسایه نیز هستند: یکی جمهوری اسلامی ایران و دیگری امارت اسلامی افغانستان.