کلیدواژه: لوی جرگه

غنی/ تحریم شده سفارت های ناتو

فراواني در اردوي تحريم گران نشان مي دهد كه نظر غالب و سفارتي با آنهاست و غني را نه نخبگان وابسته، بلكه به صورت غير مستقيم، سفارت هاي ناتو تحريم كرده است