کلیدواژه: ترکیه

چرا تُرک‌ها دست حقانی را بوسیدند؟!

ترکیه یکی از مجریان پروژه داعش خراسان در افغانستان است. شواهدی بسیاری وجود دارد که این کشور تلاش دارد در مناطق ازبیک‌نشین افغانستان، داعش را تقویت کند و شبکه حقانی نیز متهم به همکاری با داعش است.