کلیدواژه: انتخابات افغانستان

انتخابات افغانستان

رویاهای آمریکایی در بحران انتخاباتی افغانستان

ممکن است این بار، آمریکایی ها، خود افشا کننده تقلب در انتخابات باشند تا از رهگذر آن، با دامن زدن به بحران سیاسی در افغانستان و ایجاد کشمکش، گزینه عبور از نفرات برتر در مبارزات انتخاباتی و حتی گزینه تغییر نظام حکومتی افغانستان را کلید زنند

انتخابات

چالش های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

بسیاری از کاندیداها، اشرف غنی را متهم به استفاده از امکانات دولتی در کمپین‌های انتخاباتی خود کرده‌اند. اما اصلی ترین چالش فراروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بیم مداخلات خارجی است.