سرویس اطلس پلاس

نوشیدن چای و تاثیر آن بر فشار خون!

محققان افراد را به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول سه فنجان چای در روز به مدت شش ماه نوشیدند در حالی که به گروه دوم یک نوشیدنی جایگزین با طعم چای داده شد.