کشتار مردم بنام “جمهوریت”!

  • انتشار: ۱۴ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 107869
افغانستان

امروز (چهارشنبه ۱۳ حوت) نیروهای دولتی به بهانه دستگیری و سرکوب حبیب الله غوریانی با بهانه سازی یک لوچک بنام قوماندان امان الله، مردم غیرنظامی هرات واقع در شهرک جبرییل را ساعت ها مورد آماج قرار دادند.

آیا به گلوله بستن غیرنظامیان و ایجاد ترس و هراس در بین مردم و در مناطق مسکونی به بهانه واهی هم جزو منشور جمهوریت است؟ آیا این عقده مندی نسبت به مردمی است که از تبار و زی قبیله نیست یا نشان از بی کفایتی مدیریتی است که بنام تامین امنیت، نه تنها امنیت مردم را سلب می کنند، بلکه خانه های شان را با سلاح های سنگین مورد هدف قرار داده اند؟

ای کسانی که خون مزاری را کاسه گدایی ساخته اید برشما شرم است و ننگ که تمامیت خواهان و هژمونیست های تاریخی مردم تان را مانند گله گوسفند می کشند و شما بخاطر چوکی و اعاشه زنان خود سکوت مرگبار پیشه گرفته اید و خود را به ریا وتزویر سوگوار مزاری نشان می دهید؟ مگر مزاری برای همین ریسمان بدوشان شهید نشد و نگفت که اگر در میان شما کشته شوم افتخارم است؟! شما چه افتخاری برای مردم خود دارید؟ آیا حق این مردم نبود که همین حالا باید دسته جمعی کاخ ستم و مرکز تبعیض و اداره بی کفایت را تحت فشار می گذاشتید تا از قتل عام مردم دست بردارند؟

آری! تاریخ سیاه و ستم این جغرافیا ستم دیگری را به ثبت خواهد رسانید که بنام جمهوریت و مردم، همان مردم ریسمان بدوش و مظلوم را با سلاح های سنگین به گلوله بستند! تاریخ به ثبت خواهد رسانید که عناصر سست عنصر و شکم چران و چوکی نشین از آدرس همین ریسمان بدوشان، راه بلد گرگان شده اند!

اگر جنایت های عبدالرحمان خان و نادرشاه و ترکی و ملاعمر فراموش نشد، کشتار مردم در عصرجمهوریت با تزویر دموکراسی هم فراموش نخواهد شد!

امروز در این جامعه گرگ صفت، که همه دشمن هم شده اند، در این سیستم تبعیض هیچ دادگاهی و مرجعی وجود ندارد تا پناه گاه ستم دیدگان باشد؛ و هیچ گوش شنوا وچشم بینایی وجود ندارد که صدای قربانیان را بشنود و ببیند، و هیچ وجدان بیداری وجود ندارد که از مرگ انسان و انسانیت بخود بلرزد.
عصر، عصر ظلمت است و دهشت، اما با چراغ و شعار تزویر و زور!

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟