غنی/ تحریم شده سفارت های ناتو

  • انتشار: ۹ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 59275

طبقه حاكم، نخبگان حاكم، دولت حاكم وكلا نظم حاكم، نظم دست ساز واشنگتن است. كافي است چند روزي كنار دروازه فرماندهي حمايت قاطع و سفارت امريكا بنشيني و ببيني كه چه كساني با چه درجاتي غرض رسم تعظيم و عرض حسن نيت سر بر درگاه مي گذارند.
باور كردني نيست كه در قضيه جرگه، اين نظم ساخت امريكا از درون دچار تنش و اختلاف شده باشد. حكومت دست ساز جان كري به يك طرف ايستاده و نخبگاني كه توسط امريكا آدرس شدند و بر مردم تحميل گرديدند در سوي ديگر ايستاده اند و تحريم كرده اند.
فراواني در اردوي تحريم گران نشان مي دهد كه نظر غالب و سفارتي با آنهاست و غني را نه نخبگان وابسته، بلكه به صورت غير مستقيم، سفارت هاي ناتو تحريم كرده است.
سنت سياست در افغانستان همين گونه بوده كه حاكمان در پايان دوران حكومت شان به مردم روي مي آورند، ملي گرا و بيگانه ستيز مي شوند و گذشته خود را ناديده مي گيرند.
حتي در مورد عبدالرحمن و مخصوصا پسرش حبيب الله كه سرسپردگي تمام داشتند و فرمان حكومت از انگليس گرفته بودند نوشته اند: هر زماني كه از لندن يا وايسراي هند ناراحت مي شدند تهديد مي كردند كه طرف دشمنان انگليس را مي گيرند و از كابل براي وزيرستان و قسمت هايي از هند كه مسلمان بودند اعلام جهاد مي كنند.
نزديك ترين موردش همين كرزي است كه هر روز اردوگاه بدل مي كند و اخرين موردش هم رئيس جمهور غني است كه براي آينده قدرتش به مردم چسبيده.
بدتر اينكه هيچ جايگزين آبرومند و مردم مداري براي اين ساختار وجود ندارد، همه مدعيان رهبري مردم كشف عورت شده اند و محوري براي تمسك نگذاشته اند. مردم از ترس مرگ ( افتادن به دست طالبان ) خود كشي مي كنند و به دنبال اين حكومت و اين رهبران افتاده اند.

شجاع محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟