زبان وکیل، منطق و استدلال است نه خودکامگی!

  • انتشار: ۱۶ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 40990

در ارتباط با آغاز توزیع شناسنامه الکترونیکی به وسیله رئیس جمهور حکومت وحدت ملی و مخالفت ریاست اجرائی حکومت وحدت ملی، بار دیگر تنش های سیاسی اوج گرفته است.

از آنجایی که تاریخ افغانستان، تاریخ استبداد و خودکامگی و داوودخانی است متاسفانه عده ای هنوز دراین پندارند که با سر زوری و استفاده از قوه تهدید و فشار یا روی آوردن به بازی های فرصت طلبانه مغایر با مصالح جمعی، خود و پندارهای عقب مانده و ماقبل تاریخ خود را بردیگران تحمیل سازند.

خانم یون عضو مجلس نمایندگان یکی از آن کسانی است که هنوز بر این تصور است که شیوه عبدالرحمن خانی و استبداد داوودخانی می تواند چاره ساز بحران جاری کشور می باشد. وی در سالن عمومی مجلس نمایندگان درباره موضوع بحث برانگیز توزیع شناسنامه الکترونیکی به صورت غیرمنطقی و با استفاده از زبان خودکامگی گفته است “کسانی که با کلمه “افغان” مخالفند، از افغانستان نیستند و به لطف مهمان نوازی مردم افغانستان به شکل مهاجر در کشور زندگی می‌کنند.”

در این باره باید گفت خانم یون! هم کفو و هم نظرشما اسماعیل یون با نوشتن کتاب سقوی دوم، طالبان را تشویق کرد که سلطه و استبداد قومی و حذف دیگران را تحقق بخشد؛ اما رویدادها نشان داد که این روش عملی نیست جز این که تاوان سنگینی را بر کشور تحمیل نمود.

دوم این که تجربه هرچند نه خیلی موفق شانزده سال گذشته تاکنون نشان داده است که بهترین راه استقرار یک نظام مشروع و پایان بخشیدن به بحران، هم پذیری و روی آوردن به خرد جمعی است. هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد. این موضوع در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اگربرتری طلبی راه حل می بود عبدالرحمن خان و داوود جلاد می توانستند به این هدف خود برسند.

سوم این که اگر دیگر اقوام مهاجر و مهمان باشند، بطور قطع شما نیز میزبان و ساکن اصلی این سرزمین نیستید. درست است که شما در سایه استعمار انگلیس و جسارت های قبیله ای و غیرمدنی، سه صد سال زمامداری سیاسی را غصب کردید، اما این حاکمیت غاصبانه هرگز به معنای محق بودن شما و میزبان بودن شما نیست.

چهارم این که زبان وکیل زبان منطق و استدلال و حقوق است. شما اگر می خواهید بازهم حاکمیت تباری خود را تحمیل نمایید، بازهم شرایط کنونی جهان و جامعه ایجاب می کند که از شیوه استبداد و خودکامگی و بزرگ بینی کاذب پرهیز کنید.

سخن آخر این که هم به نفع شما است و هم به سود همه ساکنان این کشور  که هم پذیری و خردجمعی و منطق را پذیرفته و برای بیرون آمدن از چنین شرایط ذلت بار و غیرانسانی از اتخاذ مواضع و ادعاهای تنش برانگیز و برتری جویانه از سوی همه جناح ها شدیدا پرهیز شود، در غیراین صورت آب خوش از گلوی هیچ کدام پایین نخواهد رفت.

استاد شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟