دو میلیون کودک افغان سرگرم کار شاقه است

  • انتشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2971
کودکان افغانستان

مقام های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گویند که نزدیک به سه میلیون کودک افغان آسیب پذیر بوده و حدود دو میلیون تن آنان سرگرم کار شاقه اند.

علی افتخاری سخنگوی این وزارت گفت که براساس قوانین نافذ در افغانستان افراد زیرسن ۱۸ سال نباید به کار گماشته نشوند زیرا به گفتۀ وی آنان از نظر فزیکی و روانی برای کار آماده نیستند.

شماری از کودکان در کوچه و بازار کار های ساده چون دستفروشی می کنند، اما به گفتۀ مقام های افغان این گروه از کودکان بار و صدمات روانی سنگینتر از کار های شاقه را تحمل می کنند.

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که کار در کوچه و بازار برای کودکانی که باید مکتب بروند مانند یک ویروس ساری خطرناک است.

آقای افتخاری می گوید که شاید مشکلات اقتصادی کودکان کارگر در خیابان ها برای مدت کوتاه باشد و رفع شود، اما به گفتۀ وی شخصیت این کودکان در بازار به حدی متضرر می شود که برای سالهای زیاد به حالت اصلی برنخواهد گشت.

علی افتخاری می گوید که برای رسیدگی و حمایت از کودکان آسیب پذیر، حکومت افغانستان تلاش می کند. او از برنامۀ مشترک حکومت افغانستان و بانک جهانی نامبرد که هم اکنون خانواده های کودکان آسیب پذیر را حتا در روستا های دوردست افغانستان کمک می کند.

همچنان به گفتۀ آقای افتخاری برنامۀ جهانی غذا به حکومت افغانستان مساعدت ۳۲ میلیون دالری را فراهم کرده است تا برای کمک به کودکانی که از رفتن به مکتب بازمانده اند، به مصرف برسد.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در سرتاسر افغانستان ۴۲ مرکز دولتی و ۴۵ مرکز خصوصی برای پرورش کودکان وجود دارد که در هماهنگی با هم از کودکان فقیر و کارگر حمایت و مراقبت می کند.

مقام های این وزارت همچنان از خانواده های افغان می خواهد سطح تولدات را در نظر داشته و به همان تعداد فرزند به دنیا بیاورند که بتوانند آنان را به گونۀ درست پرورش و آموزش دهند.

 

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟