تقسیم کابینه: ۹ پشتون،۸ تاجیک،۴هزاره و 1 سید!

  • انتشار: ۱۴ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1سیاست
  • شناسه مطلب: 2424

به گزارش خبرگزاری اطلس محمد خان، معاون اول رئیس اجراییه در مصاحبه با رادیو آشنا از تاخیر در کابینه ابراز تاسف نمودوگفت که خیلی وقت را دربرگرفت و بحث ها در مورد کابینه تا حال نیزنهایی نشده واینکه چه وقت اعضای کابینه تکمیل میگردد مربوط به هر دو رهبر میگردد.

او افزود قبلا پیش بینی های که در مورد کابینه نموده اند درست نبرآمده به همان دلیل نمیتوانند درمورد اعلام کابینه اظهار نظری کند.

آقای محمدخان،تایید نمود که فشار ها از سوی اعضای هر دو تیم به رهبران شان سبب تاخیر در کابینه شده است.

او گفت: «برداشت ما این است که طرفدارهای هر دو رهبر خواسته های زیاد وقوی خود را میداشته باشند وهر دو رهبر زیر فشار است واین واقعیت است.»

معاون اول رئیس اجراییه افزود که هر دو رهبر درمورد حضور اقوام افغانستان در کابینه به اساس یک تناسب منطقی وموجودیت اقوام در این کشور به توافق رسیده اند.

اما او از معلومات دراین مورد اینکه از هرقوم چه تعداد در کابینه باید حضور داشته باشد،خود داری نمود.

اما یک تن از نزدیکان تیم رئیس اجراییه به صدای امریکا گفت که میان هر دو تیم فیصله گردیده است که در کابینه آینده افغانستان ۹ وزیر از قوم پشتون،۸تاجک،۴هزاره،۳ تن از ترک تباران ویک تن هم از قوم سادات که آن هم مربوط به ساداتهای هزاره میشود و۳ تن از اقوام دیگر کشور باشد.

آقای محمد خان تایید نمود که بحث ها درمورد نامزد وزرای درحدود ۶ وزارت از سوی این تیم نهایی شده است وگفتگو ها با رئیس جمهوردر مورد بعضی از این افراد هم نهایی شده وفقط دریک یا دو جلسه دیگر توافقات کاملا نهایی میگردد.

اوگفت: «از طرف ما در حدود ۵ تا ۶نفرآماده است که به ولسی جرگه معرفی گردد،وزارت های خارجه،انکشاف دهات،تجارت،عدلیه وداخله .»

اما او تایید نمود که در مورد سایر افراد تا حال بحث ها در میان تیم رئیس اجراییه هم نهایی نشده اما اگر تیم رئیس جمهور برای معرفی اعضای کابینه از سوی تیم شان آمادگی داشته باشند این تیم هم دردو یاسه روز اعضای متباقی را هم معرفی خواهد کرد.

به گفته آقای محمدخان،گفتگو ها در تیم رئیس جمهور روی نامزد وزیر وزارت دفاع ونامزد وزیر وزارت مالیه نهایی شده است.

او از تاخیر در کابینه ابراز نگرانی نمود وگفت که برای بیرون رفت از این مشکلی طرح را برای رئیس جمهور ورئیس اجراییه پیشنهاد نموده است.

معاون اول رئیس اجراییه گفت که برای مصالح ملت افغانستان باید هر دو تیم اختیارات کامل را درمورد نامزد وزیران به رهبران تیم شان بدهند واعضای هردو تیم به رهبران شان اعتماد کنند تا کابینه را بسازند.

او افزود که دراین مورد با اعضای تیم شان مشوره نکرده اند واگر اعضای تیم مقابل هم آمادگی به این کار داشته باشند با تیم شان مشورت مینماید درغیر آن ضیاع وقت است.

آقای محمد خان گفت: «هر دوتیم اعتماد خود را به رهبران خود بسپارند که هردو رهبر هر فیصله که کردند وبا موجودیت کدر ها ،حضور اقوام ،حضور مناطق مختلف ومصالح را در نظر بگیرندبدون اینکه به ما اعلام کنندراسا به پارلمان روان کنند.»

آقای محمد خان،راه دیگر را برای بیرون رفت از این مشکل،شریک ساختن مشکلاتی که در تیم های هر دو رهبر وجود دارد توسط هردو رهبر با پارلمان ویا بارسانه ها خواند.

او گفت”هر دو تیم لیدر به پارلمان ویا به رسانه ها که ایستاد شوند که چرا واضع وپوست کنده به پارلمان وملت نمیگویند که مشکل در کجا ا ست واگر مشکل قسمی باشد که اعضای هر دوتیم قانع نمیشوند بالاخره همین مساله را با میدیا شریک بسازند ومن یقین دارم که آنها کمک میکنند حضور همزمانی هردوی شان یا با نماینده های ملت ورسانه ها این مشکل را کم میسازد”.

اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته به صدای امریکا گفته بود که رئیس جمهور به اساس وعده که به نماینده های مردم داده است،کابینه را تا اخیر هفته جاری به پارلمان معرفی خواهد نمود.

از سوی دیگر یک فرد نزدیک به رئیس اجراییه گفت که شام امروز رئیس جمهور ورئیس اجراییه درمورد کابینه دیدار وگفتگو خواهند کرد.

از ایجاد حکومت وحدت ملی بیشتر از سه میگذرد اما تا رهبران این حکومت روی تشکیل کابینه با هم به توافقی نرسیده اند وپارلمان افغانستان این حکومت را به دلیل اینکه کابینه یی ندارد ووزارت ها توسط سرپرستان اداره میشود،غیر قانونی میداند.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟