کلیدواژه: نشست مسکو

فرمت مسکو: چالشی دیگر برای طالبان

این بار، طالبان بدلیل نزدیکی با آمریکا به بهانه عدم پیشرفت در تشکیل حکومت فراگیر و عدم موفقیت آنان در جلوگیری از فعالیت های تروریستی، از حضور در نشست محروم شدند.