کلیدواژه: فارسی

فارسی

زور قالب ندارد

ضرب المثل معروف در افغانستان. زور قالب ندارد. مثال واضح و مصداق بارز این مثل این است که تو به زبان فارسی گپ بزنی، فارسی زبان اول و مادری ات باشد، قرن ها جد و پدر جد ات به همین زبان گپ زدن باشند، اما امروز کسی و کسانی پیدا شده میگویند، زبان تو فارسی نه بلکه دری است.