کلیدواژه: دایکندی

مسئولیت ما!

همان‌گونه که بی‌کار کردن زنان و بی‌سواد نگه‌داشتن دختران جنایت علیه بشریت قلمداد شده، فجایعی چون قتل عام کاج و سیوک نیز مصداق بارز نسل‌زدایی است و با غرض و نیت نیست و نابودسازی یک جماعت مذهبی و قومی انجام گرفته است.

نسل کشی سیستماتیک ادامه دارد!

در سرزمینی که نه قانون وجود دارد، نه منطق، نه وجدان، بسان گرگان درنده، شب هنگام هجوم بر خانواده های بی پناه و کشتار سبعانه زنان و کودکان و غیر نظامیان انجام می شود