کلیدواژه: حنیف اتمر

مشکل در اتمر نیست؛ در طرف مقابل است

نظام متحجر، دگم اندیش، بدوی و بی ظرفیت طالبان را قبول دارند چون تک قطبی و تک قومیست! اما نظام فدرال که نیمی از جهان را همین سیستم آباد ساخته است قبول ندارند چون متکثر و همه شمول است