کلیدواژه: برق

طوفان برق هرات را قطع کرد

در اطلاعیه برشنا آمده است تا زمانی که شرایط برای ارسال پرسنل و تجهیزات به محل حادثه فراهم نشود روند تعمیر و رفع مشکل پیش آمده ممکن نیست.